USMERNENIA OHĽADOM NÁVŠTEV KLIENTOV A POBYTU MIMO ZARIADENIA POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV

17. 12. 2021

 

POBYT MIMO ZARIADNIE

Podmienky zabezpečenia bezpečného pobytu klientov SED Sučany  počas vianočných
a novoročných sviatkov (ďalej len „sviatky“) mimo zariadenia u svojej rodiny a ich bezpečného návratu do zariadenia.

Klienti  môžu opustiť zariadenie za týchto podmienok:

 1. Po dohode príbuzných s riaditeľom alebo sociálnym pracovníkom je možné uskutočniť návštevu klienta v domácom prostredí. Termín návštevy je nutné dohodnúť si do 22.12.2021 do 10.00 hod. telefonicky na čísle 043/4241900.
 2. Návšteva klienta v domácom prostredí musí trvať minimálne od 23.12.2021 do 27.12.2021 alebo od 30.12.2021 do 03.01.2022. Klient môže zostať v domácom prostredí aj počas celej doby trvania sviatkov, t.j. od 23.12.2021 do 03.01.2022.
 3. Pri návrate do zariadenia sa musí klient preukázať negatívnym antigénovým alebo PCR testom, nie starším ako 24 hodín. V prípade negatívneho výsledku testu klient absolvuje izoláciu priamo v SED Sučany. V prípade pozitívneho výsledku testu je nutné bezodkladne kontaktovať hlavnú sestru SED Sučany na telefónom čísle 0911 903 798 za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.
 4. Príbuzní, u ktorých klient strávi sviatky podpíšu Čestné prehlásenie o tom, že počas ich spoločného pobytu v domácom prostredí budú dodržiavať základné hygienicko-epidemiologické opatrenia, t. j.:

- nosenie rúška mimo domácnosti,

- odstup a sociálna izolácia od osôb žijúcich mimo spoločnej domácnosti (t.j. aj od iných rodinných príslušníkov a nevykonávanie návštev iných domácností počas sviatkov a ani ich prijímanie v domácnosti),

- dôsledná a pravidelná hygiena a vetranie priestorov domácnosti počas pobytu svojho rodinného príslušníka klienta zariadenia.

 

NÁVŠTEVY KLIENTOV V ZARIADENÍ

Návštevy klientov SED Sučany  počas vianočných a novoročných sviatkov (ďalej len „sviatky“) je možné uskutočňovať  za týchto podmienok:

 1. Po dohode príbuzných s riaditeľom alebo sociálnym pracovníkom je možné zabezpečiť stretnutie klienta s príbuznými, ktoré sa uskutoční za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok, v režime OTP.
 2. Termín návštevy je nutné dohodnúť si do 22.12.2021 do 10.00 hod. telefonicky na čísle 043/4241900.
 3. Návštevy budú prebiehať v dňoch od 24.12.2021 do 02.01.2022, v čase od 14.00 hod. do 15.30 hod., jedná návšteva počas sviatkov pre jedného klienta, v trvaní max. 15 minút.
 4. Návštevy u mobilných a čiastočne mobilných klientov:
  • stretnutie sa uskutoční vo vstupnej hale zariadenia,
  • pri vstupe si návšteva vydezinfikuje ruky,
  • dve osoby,
  • počas celej doby trvania návštevy je nutné dodržiavať odstup 1,5 metra a mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,
  • počas návštevy nie je dovolené konzumovať žiadne jedlá ani nápoje,
  • návštevy môžu doniesť iba darčeky. Nápoje a jedlo je možné doniesť iba v originálnom uzavretom balení.
 5. Návšteva na izbe prijímateľa nie je povolená, výnimkou je len prijímateľ v terminálnom štádiu.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2024 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.