NÁVŠTEVY KLIENTOV POČAS SVIATKOV V ZARIADENÍ

16. 12. 2020

Návštevy klientov SED Sučany  počas vianočných a novoročných sviatkov (ďalej len „sviatky“) je možné uskutočňovať  za týchto podmienok:

1. Po dohode príbuzných s hlavnou sestrou je možné zabezpečiť stretnutie klienta s príbuznými, ktoré sa uskutoční za dodržania prísnych hygienicko-epidemiologických podmienok.

2. Termín návštevy je nutné dohodnúť si do 22.12.2020 do 10:00 hod telefonicky na čísle 0911 903 798 alebo emailom na adrese hlavnasestra@sedsucany.sk.

3. Návštevy u mobilných a čiastočne mobilných klientov: stretnutie sa uskutoční vo vstupnej hale zariadenia. Klient a príbuzní sa budú môcť vidieť a rozprávať cez presklenú stenu. Nesmie dôjsť k priamemu kontaktu návštev a klientov, resp. návštev a personálu SED Sučany.

4. V čase od 23.12. do 27.12. 2020 a od 31.12 2020 do 6.1. 2021 budú návštevy  limitované– jedna návšteva (max. 2 osoby) počas celých sviatkov pre jedného klienta, v trvaní maximálne 45 minút. V iných dňoch nebudú návštevy možné.

5. Návštevy u imobilných klientov: stretnutie sa uskutoční na izbe klienta (max. 1 osoba) v trvaní max. 30 minút. Návštevník musí splniť nasledovné podmienky:

- pri vstupe do budovy sa preukáže službukonajúcemu personálu negatívnym antigénovým alebo PCR testom, ktorý nesmie byť starší ako 24 hodín,

- návštevník sa musí zapísať do knihy návštev,

- pri vstupe si návšteva  vydezinfikuje ruky,

- počas celej doby trvania návštevy  je nutné dodržiavať odstup 1,5 metra a mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom,

- počas návštevy nie je dovolené konzumovať žiadne jedlá ani nápoje.

6. Návštevy môžu doniesť iba darčeky. Nápoje a jedlo je možné doniesť iba v originálnom uzavretom balení.

SED SUČANY

Stredisko ED Sučany vzniklo koncom roka 2003 z iniciatívy Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na základe rozhodnutia využívať budovu bývalého internátu NsP Martin na sociálne účely.

DIAKONIA

Evanjelická DIAKONIA zabezpečuje v duchu kresťanskej lásky k blížnemu duchovnú a materiálnu pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú a boli prijatí do opatery alebo inej programovej činnosti ED ECAV.

ÚSTREDIE EVANJELICKEJ DIAKONIE

Ústredie sa okrem iného stará o publikačnú činnosť, návrhy a koncepčné riešenia pre nové projekty, investičnú činnosť, vzdelávanie a konferencie, udržiava a rozvíja predovšetkým vnútroštátne a zahraničné kontakty.


Copyright © 2019 - 2021 Stredisko Evanjelickej DIAKONIE, Diakonické centrum Sučany, All rights reserved.